Rękojmia

Rękojmia jest, obok gwarancji, jedną z możliwych dróg składania reklamacji przez konsumenta. Między rękojmią a gwarancją istnieją jednak bardzo znaczące różnice. Rękojmia to ustawowa (kwestię te regulują artykuły 556 – 576 Kodeksu cywilnego) odpowiedzialność sprzedawcy względem kupującego za wady fizyczne i prawne sprzedawanej rzeczy.

Wadami fizycznymi mogą być np. niekompletność, brak określonych właściwości; a o wadach prawnych możemy mówić np. wówczas, gdy sprzedawana rzeczy nie należała do sprzedającego, ale była własnością osób trzecich. Innymi słowy: obowiązkiem sprzedawcy zawsze jest dostarczenie nabywcy towaru zgodnego z umową w momencie jego wydawania (sprzedawca odpowiada za wadę, która istniała w momencie wydania rzeczy, ale także za wadę, która powstała później, ale wynikała ona z przyczyny już w tej rzeczy tkwiącej). Składając reklamację na podstawie rękojmi, podmiotem odpowiedzialnym za istniejące wady jest tylko i wyłącznie sprzedawca – inaczej niż w przypadku gwarancji, kiedy to zobowiązania gwaranta ponosi również producent.

O ile sprzedawca nie ma obowiązku udzielenia gwarancji (jest dobrowolna), to przyjęcia reklamacji na podstawię rękojmi nie może sprzedawca odmówić. Na podstawie gwarancji można domagać się usunięcia wady lub wymiany rzeczy na nową, nie można natomiast odstąpić od umowy kupna, czyli zażądać zwrotu poniesionych kosztów w zamian za zwrócenie towaru. Na mocy rękojmi można zażądać od sprzedawcy jednego z następujących działań: wymiany towaru na nowy, naprawy towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna. Wybór rozwiązania zasadniczo zależy od konsumenta, ale sprzedawca pod pewnymi warunkami może zaproponować inne czynności, biorąc pod uwagę takie okoliczności jak: łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru, charakter wady, tzn. czy jest ona istotna czy nie, fakt, czy towar był wcześniej reklamowany.

Rękojmia za wady fizyczne ruchomości jest skuteczna przez okres 2 lat, a w przypadku nieruchomości przez 5 lat, licząc od dnia wydania rzeczy. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna być rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych, od momentu jej złożenia, jeśli termin nie zostanie dotrzymany, przyjmuje się, że reklamacja została uznana.

Jeśli posiadana przez Państwa rzecz uległa awarii a sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji, zachęcamy do kontaktu z naszą kancelarią. Podpowiemy, jakie kroki prawne można podjąć w takiej sytuacji, i pomożemy w jak najszybszym rozwiązaniu problemu.