Pozew o rozwód

Zgodnie z polskim prawem rozwód możliwy jest jedynie wówczas, gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami – emocjonalny, fizyczny i gospodarczy. Jeśli warunek ten nie został spełniony, sąd nie ma obowiązku orzeczenia rozwodu; nawet wówczas, gdy małżonkowie zgodnie tego żądają. Dlatego przed podjęciem tak ważnej, rzutującej na resztę życia, decyzji, jaką jest złożenie w sądzie pozwu o rozwód, warto spokojnie zastanowić się nad tym, czy do zupełnego rozpadu pożycia rzeczywiście doszło, jeśli tak, to jak długa trwa ten stan i czy istnieje szansa, że wzajemne stosunki mogą ulec poprawie (np. dzięki terapii małżeńskiej).

Pozew o rozwód składa tylko jeden z małżonków. Aby sąd rozpatrzył pozew pozytywnie, musi on zostać napisany prawidłowo. W pozwie o rozwód należy zaznaczyć, do którego sądu składany jest pozew – właściwym sądem jest sąd okręgowy, w którego okręgu znajdowało się ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków; jeśli małżonkowie nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, pozew należy wnieść do sądu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania pozwanego, czyli osoby przeciwko której składany jest pozew; a jeśli nie sposób tego miejsca ustalić – do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda, czyli małżonka, który pozew wnosi. Pozew musi zawierać oznaczenie stron: imiona i nazwiska małżonków (powoda i pozwanego), dokładne adresy zamieszkania i numery pesel (numeru pesel pozwanego nie trzeba znać). Pozew powinien składać się z petitum, czyli określenia swoich żądań, i uzasadnienia.

Jeśli w małżeństwie nie ma wspólnych małoletnich dzieci (nie ma dzieci w ogóle, są, ale dorosłe, lub z innego małżeństwa) w petitum umieszcza się jedynie wniosek: o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód – bez orzekania o winie, z wyłącznej winy pozwanego/powoda lub z winy obu stron; ewentualnie wniosek o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania lub orzekanie eksmisji pozwanego. Jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci, swoje żądania należy rozszerzyć o uregulowanie kwestii, które ich dotyczą – powierzenie władzy rodzicielskiej, zasądzenie alimentów, ustalenie kontaktów. Uzasadnienie pozwu o rozwód powinno być krótkie, ale w miarę dokładne.

Należy określić, kiedy nastąpiło zawarcie związku małżeńskiego oraz kiedy i z jakich powodów doszło do jego rozkładu. Wnosząc o rozwód z winny pozwanego, trzeba wskazać dowody na tę okoliczność, np. dokumenty, zeznania świadków. Do pozwu należy dołączyć odpis zupełny aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia wspólnych małoletnich dzieci, dobrze jest załączyć również aktualne zaświadczenie o uzyskiwanych dochodach. Pozew należy własnoręcznie podpisać i umieścić na nim datę jego sporządzenia. Pozew o rozwód składa się w 2 egzemplarzach w formie pisemnej w sądzie w wydziale cywilnym (w biurze podawczym) lub przesyła pocztą. Opłata za złożenie pozwu wynosi 600 zł (osoby posiadające niskie dochody mogą ubiegać się o zwolnienie z kosztów sądowych).

Pozew o rozwód można napisać samodzielnie, można również zwrócić się z tym o pomoc do prawnika. Praktyka pokazuje, że nawet wiele godzin spędzonych na lekturze materiałów internetowych i zasięganie opinii wśród rodziny i znajomych nie są w stanie przygotować nas na wszystkie związane z rozwodem trudności. Porady dobrego, specjalizującego się w prawie rodzinnym adwokata pozwolą zdecydowanie lepiej rozeznać się w tak ważnych kwestiach jak ustalenie zakresu władzy rodzicielskiej, podział majątku wspólnego, alimenty czy konieczność ustalenia winy.

Adwokaci z Kancelarii Adwokackiej Ariela Lateckiego pomogą Państwu odpowiednio przygotować pozew o rozwód, a powierzenie im pełnomocnictwa w sprawie może zdecydowanie przyspieszyć całe postępowanie, uczynić je prostszym i mniej obciążającym psychicznie.