Spółka z o.o.

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) są jednymi z najczęściej rejestrowanych spółek handlowych w Polsce. Spółka z o.o. jest odpowiednia do prowadzenia prawie każdej działalności gospodarczej (wyjątek stanowią np. banki lub zakłady ubezpieczeń).

Spółka z o.o. jest spółką handlową i jej funkcjonowanie reguluje Kodeks spółek handlowych; jako spółka kapitałowa posiada konstrukcję bardziej złożoną od spółek osobowych, takich jak spółka jawna czy spółka komandytowa. Spółka z o.o. może być założona przez jeden lub więcej podmiotów – osób fizycznych i osób prawnych – zwanych wspólnikami.

Bardzo istotnym elementem spółki z o.o. jest kapitał – minimalny kapitał zakładowy wynosi 5000 zł, a nominalna wartość udziału nie może być niższa niż 50 zł (wkład na pokrycie kapitału zakładowego może być pieniężny i niepieniężny). Ilość udziałów wspólnika w kapitale zakładowym decyduje o sile głosu tego wspólnika na walnym zgromadzeniu wspólników, czyli najwyższym organie spółki, rozstrzygającym o najważniejszych dla spółki sprawach, w tym o powołaniu zarządu. To zarząd prowadzi politykę spółki, decyduje o zawarciu umów, wszczynaniu procesów, zatrudnianiu i zwalnianiu. Zarząd może być powoływany także przez rade nadzorczą, jeśli ta została ustanowiona. Rada nadzorcza, podobnie jak komisja rewizyjna, to organ nieobowiązkowy. Ustanowienie rady nadzorczej jest obligatoryjne w przypadku, gdy kapitał zakładowy osiągnął 500 000 zł, spółka liczy 25 wspólników (chyba że powołana zostanie komisja rewizyjna) i zawsze wtedy, kiedy spółka z o.o. powstała ze spółki Skarbu Państwa.  Spółka z o.o. jest osobą prawną, czyli osobnym od wspólników podmiotem prawa – ma swój majątek, może zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, odpowiada za nie sama spółka, majątkiem utworzonym z wkładu wspólników. Za zobowiązania spółki z o.o. w pewnych warunkach mogą odpowiadać członkowie zarządu – w takim przypadku obowiązuje jednak zasada subsydiarności, co oznacza, że wierzyciele mogą prowadzić egzekucję z majątku zarządu, tylko jeśli egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna, a zarząd nie zgłosił w odpowiednim momencie wniosku o upadłość spółki.

Spółka z o.o. uzyskuje osobowość prawną w chwili wpisania jej do KRS choć już po podpisaniu umowy może działać jako tzw. spółka z o.o. w organizacji. Obecnie spółka z o. o. może być zarejestrowana na dwa sposoby: przez Internet na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości (popularna nazwa usługi to S24), przy wykorzystaniu standardowego wzorca umowy; lub w sposób tradycyjny, który wiąże się z koniecznością zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Choć ta druga droga jest bardziej czasochłonna, jest ona wskazana w przypadku spółek z o.o. o skomplikowanej konstrukcji, oferuje bowiem możliwość dostosowania treści umowy do potrzeb wspólników. Nasza kancelaria przygotuje umowę spółki z o.o. najlepiej jak to tylko możliwe dopasowaną do celów i założeń Państwa działalności, i szybko i sprawnie przeprowadzi Państwa przez cały proces rejestracji.