Rozwód z orzeczeniem o winie

Rozwiązanie małżeństwa przez rozwód może nastąpić bez orzekania o winie, z winy obojga małżonków lub z wyłącznej winy jednego z nich. Orzeczenie o winie jednego lub obojga małżonków wiąże się nie tylko z pewnego rodzaju odpowiedzialnością moralną, ale także z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Zacznijmy jednak o wyszczególnienia powodów, które uprawniają do złożenia pozwu o rozwód z wyłącznej winy małżonka. W szczególności będą to:

  • Porzucenie małżonka, czyli sytuacja, gdy jeden małżonek trwale opuszcza drugiego bez uzasadnionej przyczyny.
  • Alkoholizm i inne ciężkie uzależnienia. Praktyka pokazuje, że jest to jedna z najczęstszych w Polsce przyczyn rozwodów z orzeczeniem o winie.
  • Zdrada małżeńska. Rzecz jest dość oczywista w przypadku zdrady fizycznej, ale w obrębie „zdrady” można umieścić także inne zachowania, która wykraczają poza granice małżeńskiej uczciwości i ogólnie rozumianej przyzwoitości.
  • Przemoc. Statystki obrazujące skalę przemocy domowej w Polsce są bardzo niepokojące – rocznie ofiarą przemocy domowej pada blisko 90 tysięcy osób. Sprawcami przemocy domowej w 95% przypadków są mężczyźni, a 91% ofiar to kobiety i dzieci. Okło 30% przypadków przemocy domowej ma związek z nadużywaniem alkoholu. Przemoc nie musi być fizyczna. Zachowania przemocowe to także groźby, zastraszenia, szantażowanie, nękanie, izolowanie, brak szacunku, nadużywanie zaufania (kłamstwa, niedotrzymywanie obietnic itp.) czy wymuszanie kontaktów seksualnych.
  • Brak wzajemnej pomocy. Za terminem tym kryją się wszelkie zachowanie, gdy jeden małżonek odmawia drugiemu pomocy, mimo ciążącego na nim takiego obowiązku. Może to dotyczyć niedostarczania środków na utrzymanie gospodarstwa domowego czy uchylania się od opieki nad dziećmi.
  • Brak współżycia. Jeśli w małżeństwie pojawia się notoryczne odmawianie współżycia, niewynikające z choroby lub innych usprawiedliwionych przyczyn, również może stać się to powodem rozwodu z orzeczeniem o winie.

Konieczność udowodnienia winy

Wina, jaką ponosi jeden z małżonków za rozpad małżeństwa, musi zostać udowodniona. Często jest to jeden z najbrudniejszych – tak od strony emocjonalnej, jak i prawnej – etapów sprawy rozwodowej. Dowodami mogą być zeznania świadków, różnego rodzaju dokumenty (np. obdukcja lekarska), smsy, poczta elektroniczna, zdjęcia lub nagrania video.

Doświadczony prawnik pomoże ocenić, które materiały lub zeznania mogą coś wnieść do sprawy. Przygotowanie uzasadnienia i przedstawienie dowodów w czasie rozprawy rozwodowej z pomocą kompetentnego, empatycznego i podchodzącego indywidualnie do sprawy adwokata zawsze jest nieporównywalnie mniej obciążające psychicznie.

Konsekwencje rozwodu z orzeczeniem o winie

Orzeczenie o winie w zasadniczy sposób kształtuje obowiązek alimentacyjny między małżonkami po rozwodzie. Najkrócej mówiąc: Małżonek niewinny może żądać od małżonka winnego alimentów, i to niezależnie od tego, czy niewinny znajduje się w niedostatku; strona uznana za winną, nie może od niewinnej żądać żadnych alimentów. Znacznie więcej o tym zagadnieniu można przeczytać tutaj.

Z winą rozpadu małżeństwa wiąże się także zakres dopuszczalności rozwodu. Małżonek, na którym ciąży wina za rozpad małżeństwa (np. dopuścił się zdrady), nie może żądać rozwodu, chyba, że małżonek niewinny przychyli się do takiego rozwiązania.

Warto pamiętać, że sąd w czasie rozprawy rozwodowej nie ocenia, w jakim stopniu dana strona przyczyniła się do rozkładu pożycia między małżonkami. Jeśli jeden z małżonków przyczynił się w sposób znaczny, a drugi tylko trochę, najprawdopodobniej rozwód zostanie orzeczony z winy ich obojga.