Podział majątku wspólnego

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych życiowych doświadczeń. Jeśli między małżonkami nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego, każda ze stron ma prawo wystąpić do sądu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Choć rozwód wiąże się z dużym obciążeniem psychicznym, w szerszej perspektywie często okazuje się decyzją właściwą, tak dla dobra własnego, jak i najbliższych.

Jeśli przed ślubem nie nastąpiło podpisanie intercyzy, wraz z zawarciem związku małżeńskiego pomiędzy małżonkami powstaje wspólnota majątkowa. Do wspólnego majątku w szczególności zalicza się: wynagrodzenia za pracę i dochody z innych działalności zarobkowych; dochody ze wspólnego majątku małżonków (np. czynsz z najmu lub dzierżawy); środki zgromadzone na rachunku bankowym. Wspólnoty majątkowej nie tworzą zaś m.in.: dobra nabyte przed stworzeniem wspólnoty majątkowej; przedmioty nabyte przez dziedziczenie, darowiznę lub zapis; przedmioty związane z zaspokajaniem potrzeb wyłącznie jednego z małżonków; prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia itp.; zaległości finansowe niewypłacone przez pracodawcę. Szczególną kategorię stanowi tzw. majątek dorobkowy, czyli majątek wspólny, do którego powstania przyczyniły się przed wszystkim nakłady poniesione przez jedną ze stron, np. działka zakupiona za pieniądze pozyskane ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w spadku.

Rozwód oznacza zakończenie istnienia wspólnoty majątkowej. Podział majątku po rozwodzie to problem, który często wiąże się ze znaczącą różnicą zdań między byłymi małżonkami i tym samym rodzi najwięcej obaw i niepokoju. Dlatego tak ważne jest, aby na tym etapie skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który poprowadzi nas przez ten proces, zapewniając odpowiednie wsparcie i należytą ochronę naszych interesów.

Podział majątku po rozwodzie może nastąpić na podstawie zawartej między małżonkami ugody lub orzeczenia sądu: okręgowego, w trakcie postępowanie rozwodowego, po warunkiem jednak, że nie będzie się to wiązało z opóźnieniem postępowania, albo rejonowego – w postępowaniu o podział majątku, po złożeniu wniosku. Nadrzędną regułą przy podziale wspólnego majątku jest zasada równych udziałów, innymi słowy: każdemu z byłych małżonków należy się połowa majątku; bez względu na to, który z małżonków ponosi winę za rozwód. W szczególnych przypadkach – kiedy małżonkowie do powstania wspólnego majątku przyczynili się w sposób nierówny i dodatkowo jedna ze stron w rażący sposób wpływała na tego majątku umniejszenie (np. gospodarując nim lekkomyślnie) – można domagać się ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Warto pamiętać, że nakład pracy przy prowadzeniu domu i wychowywaniu dzieci stanowi istotną cześć składową majątku wspólnego.

Wiele osób, przekonanych o „złej woli” drugiej strony, nie wierzy w możliwość zawarcia ugody. Specjaliści prawa rodzinnego z Kancelarii Adwokackiej Ariela Lateckiego to doświadczeni i sprawni negocjatorzy. Umiejętnie opracowana strategia, dobór właściwych argumentów i odpowiednia ich artykulacja sprawiają często, że porozumienie, które z początku wydawało się nieosiągalne, dochodzi do skutku.

Zawarcie ugody to najszybszy i najmniej obciążający (także finansowo) sposób podziału majątku po rozwodzie. Czasem jednak skierowanie sprawy do sądu staje się jedynym wyjściem. Rozprawy o podział majątku zwykle mają emocjonalny i dynamiczny charakter. Skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika minimalizuje związany z rozprawami stras, pozwala uniknąć uwikłania w trwające latami spory i przede wszystkim prowadzi do wydania korzystnego dla nas wyroku.