Ustalenie kontaktów z dzieckiem

Artykuł 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi, że „niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów”. Całkowicie niesłuszne jest zatem pojawiające niekiedy przeświadczenie, że ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej oznacza zerwanie więzi rodzica z dzieckiem.

Tylko sąd – i to w wyjątkowych, określonych ustawą sytuacjach, związanych z poważnym zagrożeniem dobra dziecka – może zakazać rodzicowi kontaktów z dzieckiem. We wszystkich innych okolicznościach rodzic nie tylko może, ale wręcz powinien ten kontakt utrzymywać (dotyczy to zwłaszcza tych osób, które zakładają nową rodzinę). Przez kontakt z dzieckiem w szczególności należy rozumieć: przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejscem stałego zamieszkania), bezpośrednie rozmowy, utrzymywanie korespondencji, komunikację przez telefon lub media elektroniczne (sms, mail, komunikatory internetowe). Ostateczną formę kontaktów z dzieckiem ustala sąd.

Ustalenie kontaktów z dzieckiem po rozwodzie rodziców może nastąpić już na etapie orzekania o rozwodzie. Jeśli rodzice potrafią ustalić w tych kwestiach wspólne stanowisko (zgodne z dobrem dziecka), sąd najczęściej nie będzie w nie ingerował. Prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Ariela Lateckiego mogą pomóc Państwu w prawidłowym przygotowaniu tego wniosku – tak aby uwzględniał oczekiwania stron, odpowiednio „zabezpieczał” dobro dziecka i nie budził zastrzeżeń w oczach sądu.

Kontakty z dzieckiem mogą zostać uregulowane także po zakończeniu sprawy rozwodowej – po złożeniu odpowiedniego wniosku w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka (dotyczy to także zmiany wcześniejszych rozstrzygnięć sądu w sprawie kontaktów, np. zawartego w wyroku rozwodowym). Warto, aby wniosek ten zawierał dokładne zasady realizacji kontaktów z dzieckiem, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych konfliktów, napięć i niejasności. Jest to szczególnie ważne z perspektywy rodzica, z którym dziecko nie mieszka na stałe. Wymieńmy w nim szczegółowo nasze oczekiwania wobec dat, godzin, miejsc, sposobu odbierania i odwożenia dziecka.

I w tym przypadku dobrze jest zasięgnąć porady doświadczonego adwokata. Warto pamiętać, że jeśli któreś z rodziców nie wykonuje, utrudnia lub uniemożliwia kontakt z dzieckiem, można dochodzić swoich praw na drodze sądowej – sąd może w takim przypadku wyznaczyć kuratora lub obciążyć naruszającego ustalone zasady rodzica obowiązkiem zapłaty określonej sumy na rzecz drugiej strony.