Ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa

Mamy pełną świadomość, że sprawy rodzinne mają wyjątkową, bardzo delikatną naturę. Wychodzimy z założenia, że pomoc prawna w tego typu sprawach nie powinna ograniczać się tylko do wsparcia merytorycznego i koncentrować jedynie na formalnościach, ale także – w zależności od indywidualnych potrzeb i oczekiwań mocodawcy – mieć charakter kompleksowej opieki, stworzonej w bezpiecznej, opartej na zaufaniu i zrozumieniu atmosferze.

Ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa to kwestie, które rzutują na całe życie nie tylko potencjalnego ojca, ale także jego matki i oczywiście samego dziecka. Ojcostwo oprócz zupełnie jasnych następstw uczuciowych i emocjonalnych wiąże się także z wieloma aspektami praktycznymi – określonymi prawami i obowiązkami, jak na przykład obowiązek alimentacyjny.

Prawo mówi o istnieniu domniemania, że dziecko urodzone w trakcie trwania małżeństwa lub w ciągu 300 dni od jego ustania pochodzi od męża matki. Warto podkreślić, że do tego domniemania wystarcza sam fakt pozostawania mężem matki w momencie urodzenia dziecka – nie mają tu znaczenia żadne inne okoliczności, jak chociażby brak współżycia, bezpłodność czy nieobecność w kraju w momencie poczęcia. Jeżeli mąż ma poważne wątpliwości, czy dziecko pochodzi od niego, jedyną możliwością zniesienia tego domniemania jest wystąpienie z pozwem o zaprzeczenie ojcostwa. Powództwo takie, oprócz męża, mogą wnieść także matka oraz dziecko, które ukończy 18 rok życia.

Bardzo ważne jest tutaj dochowanie odpowiednich terminów – mąż na wniesienie pozwu ma 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o urodzeniu dziecka (nie później niż po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności); matka może wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa swojego męża do 6 miesięcy od urodzenia dziecka; a dziecko może tego dokonać między 18 a 21 rokiem życia. W uzasadnionych przypadkach powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć również prokurator – w takiej sytuacji nie obowiązują żadne terminy. Ograniczenia czasowe zawiązane są przede wszystkim z ochroną dobra dziecka – mają na celu zapewnienie dziecku opieki i utrzymania. Zaprzeczenie ojcostwa nie jest możliwe po śmierci dziecka.

Istnieją okoliczności, w których konieczne jest ustalenie, kto jest ojcem dziecka. Jeśli dziecko urodziło się poza małżeństwem, kwestia ojcostwa może być zupełnie jasna i nie stanowić przedmiotu jakiegokolwiek sporu, ale zdarzają się również sytuacje, gdy do ojcostwa nie poczuwa się żaden mężczyzna. Ustalenie ojcostwa może nastąpić zatem na dwa sposoby: dzięki uznaniu ojcostwa lub drogą sodową. Uznanie ojcostwa ma postać złożonej przez mężczyznę, od którego pochodzi dziecko, deklaracji przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (deklaracji: że jest się ojcem dziecka). Jeżeli matka dziecka w tym samym czasie lub w ciągu trzech miesięcy potwierdzi to oświadczenie, a urzędnik nie będzie miał wątpliwości, co do pochodzenia dziecka, następuje prawne uznanie ojcostwa. Podobnie jak w przypadku zaprzeczenia ojcostwa, pozew w sprawie ustalenia ojcostwa może złożyć zarówno potencjalny ojciec, jak i matka oraz dziecko (terminy w tym przypadku nie obowiązują). Warto pamiętać, że uznanie ojcostwa nie jest możliwe, gdy toczy się w tej sprawie postępowanie sądowe.

Sprawy o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa wiążą się z koniecznością zebrania materiału dowodowego. Mogą być to zeznania świadków, dokumenty, zdjęcia, nagrania, a szczególną rolę odgrywają tutaj testy DNA.