Sprawy o zapłatę

Sprawy o zapłatę są jednymi z najczęściej toczących się przed sądami cywilnymi postępowań. Dotyczą ona wykonania różnego rodzaju zobowiązań, na przykład z tytułu umowy sprzedaży, najmu lub wykonania usługi. Jeśli posiadamy niezaspokojoną wierzytelność, w pierwszej kolejności powinniśmy skierować do dłużnika pisemne wezwanie do zapłaty.

W treści takiego dokumentu należy wskazać dokładną żądaną kwotę, tytuł, z jakiego ona wynika i ostateczny (nieprzekraczalny) termin zapłaty. Doświadczenie pokazuje, że wezwania przygotowane samodzielnie, według pobranego z Internetu wzoru, często nie wywierają na dłużniku odpowiedniej „presji” i tym samym nie są szczególnie skuteczne. Z profesjonalnej pomocy prawnej warto zatem skorzystać już na etapie postępowania przedsądowego.

Wezwanie sporządzone przez kancelarię adwokacką w pewien sposób podnosi rangę żądania i trudniej je zlekceważyć. Jeżeli upomnienie nie przyniesie żadnej reakcji i dłużnik nie skorzysta z możliwości polubownego załatwienia sprawy, rozwiązaniem jest złożenie odpowiedniego pozwu do sądu, właściwego dla miejsca zamieszkania pozwanego (rejonowego, a jeśli wartość sporu przekracza 75 000 – okręgowego). W zależności do specyfiki sprawy, charakteru zobowiązania i wysokości kwoty, możliwych jest kilka trybów postępowania: zwykły, upominawczy, uproszczony, nakazowy i elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU).

Usługi naszej kancelarii skierowane są zarówno do tych osób, które zamierzają wnieść do sądu pozew o zapłatę, jak i do tych, które taki pozew otrzymały i w związku z tym muczą bronić przed sądem swoich interesów. Starannie analizujemy każdą powierzoną nam sprawę i opracowujemy najlepszą możliwą strategię procesową. Przygotowujemy wszystkie niezbędne pisma procesowe (pozwy, odpowiedzi na pozew, sprzeciwy, zarzuty od nakazów zapłaty, zażalenie, apelacje) i reprezentujemy naszych mocodawców na sali rozpraw, zawsze na bieżąco i dokładnie informując ich o podejmowanych przez nas działaniach i postępach w sprawie.  Oferujemy także wsparcie prawne na etapie postępowania egzekucyjnego.