Spółka jawna

Kodeks spółek handlowych definiuje spółkę jawną jako: spółkę osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką z uwzględnieniem art. 31.

Spółka jawna należy do najprostszych postaci spółek, jakie można założyć w Polsce. Zalety tego rodzaju spółki to brak wymagań kapitałowych, stosunkowo niskie, bo wynoszące łącznie 600 zł, koszty rejestracji i swoboda w formułowaniu umowy spółki. Umowa spółki jawnej równie dobrze może mieć postać wielostronicowego dokumentu, jak i zmieścić się na jednej kartce papieru.

W najbardziej podstawowej formie umowa spółki jawnej może zawierać jedynie 5 elementów:

  1. Firma spółki – czyli nazwa, pod którą funkcjonuje firma. W obrocie gospodarczym, musi ona zawierać nazwisko (w przypadku osoby fizycznej) lub firmę (w przypadku osoby prawnej lub tzw. ułomnej prawnej) co najmniej jedno wspólnika oraz oznaczenie „spółka jawna”.
  2. Siedziba spółki – z założenia jest to miejsce głównej działalności spółki jawnej, podlegające ujawnieniu w KRS.
  3. Wkłady wnoszony do spółki przez wspólników oraz ich wartości – mogą mieć postać wkładu pieniężnego albo niepieniężnego, np. przeniesienie własności nieruchomości.
  4. Przedmiot działalności spółki – czyli czym spółka będzie się zajmowała, co może być wyrażone zarówno w formie opisowej, jak i przez wskazanie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (w praktyce zwykle wykorzystuje się ten drugi sposób).
  5. Czas trwania spółki – spółka jawna może być zawiązana na czas nieoznaczony i czas oznaczony (wówczas ramy czasowe powinny być dokładnie wskazane). Spółka jawna musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zatem nie moment podpisania umowy spółki, ale moment wpisania jej do rejestru jest faktyczną datą powstania spółki.

Spółka jawna od spółki cywilnej różni się przede wszystkim tym, że spółka jawna jest wyodrębniona od swoich współwłaścicieli i tworzy odrębny byt prawny. Spółka jawna tworzy tzw. ułomną osobę prawną. Oznacza to, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa (np. nabywać nieruchomości) i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana Jak podaje przytoczona przez nas definicja: wspólnik spółki jawnej odpowiada za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Ale w przypadku spółki jawnej odpowiedzialność ta ma subsydiarny charakter – co oznacza, że wierzyciel spółki może pociągnąć wspólnika do odpowiedzialności za długi dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku samej spółki okaże się bezskuteczna. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że osoba przystępująca do spółki jawnej odpowiada za długi spółki, które powstały jeszcze przed jej przystąpieniem.

Każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki; każdy może też reprezentować ją w czynnościach sądowych i pozasądowych. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. Jednak – jak już zaznaczyliśmy – swoboda w kształtowaniu umów spółek jawnych jest całkiem spora, i można ustalić inny podział zysków i strat, a nawet zwolnić wspólnika z udziału w stratach.

Jeśli planują Państwo utworzenie spółki jawnej, zachęcamy do skorzystania w tej kwestii z naszego wsparcia prawnego. Pomożemy Państwu przygotować odpowiednią umowę i przeprowadzimy proces rejestracji.