Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Stosunek pracy można zakończyć na wiele sposobów. Przypomnijmy:

  • Z upływem czasu, na który zwarta była umowa o pracę.
  • Z dniem ukończenia pracy, na której wykonanie była zawarta.
  • Za wypowiedzeniem – zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika – z zachowaniem odpowiednich okresów wypowiedzenia.
  • Bez wypowiedzenia – w trybie natychmiastowym, gdy pracownik dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.
  • Za porozumieniem stron.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest najszybszym, najbardziej bezkonfliktowym i często najkorzystniejszym sposobem rozwiązania stosunku pracy łączącego pracodawcę i pracownika. W ten sposób można rozwiązać każdą umowę o pracę: na okres próbny, na czas określony i nieokreślony. O rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić tak pracodawca, jak i pracownik. Nie ma konieczności podawania jakiegokolwiek powodu zakończenia współpracy i nie obowiązują ograniczenia żadnymi terminami – do rozwiązania umowy może dojść od razu (rozwiązanie umowy za porozumieniem stron w trybie natychmiastowym), za tydzień, za miesiąc czy za pół roku. Ważne jest tylko to, aby strony umowy zaakceptowały zaproponowane w porozumieniu warunki.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – kiedy jest to najlepsze wyjście?

Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron daje możliwość dowolnego ustalenia okresu wypowiedzenia – można go skrócić albo wydłużyć. Najczęściej rozwiązanie za porozumieniem stron jest inicjowane przez pracownika lub pracodawcę, kiedy którejś ze stron zależy na uniknięciu długiego okresu wypowiedzenia. Z punktu widzenia pracownika zwykle wiąże się to ze znalezieniem nowej, lepszej pracy, na którą nie można (lub nie chce się) zbyt długo czekać. Z kolei pracodawca z reguły proponuje porozumienie, kiedy z jakichś powodów (np. ekonomicznych) chce się rozstać z pracownikiem, ale obawia się konieczności wpisania w wypowiedzeniu powodów zwolnienia pracownika, do czego jest zobligowany, gdy zawarł z pracownikiem umowę na czas nieokreślony.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem bywa pewnego rodzaju świadectwem dobrych relacji między pracodawcą i pracownikiem – strony godzą się na zaproponowane warunki, aby umożliwić sobie nawzajem realizację własnych zawodowych lub prywatnych celów, mówiąc odrobinę kolokwialnie: po prostu „idą sobie na rękę”. Ale okoliczności zgoła przeciwne także niekiedy uzasadniają tę formę zakończenia stosunku pracy. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron wybiera się również wówczas, gdy współpraca między pracodawcą a pracownikiem nie układa się dobrze, wszyscy są sobą trochę zmęczeni i najchętniej natychmiast „zniknęliby sobie z oczu”, a jednocześnie nie chcą się wikłać w różnego rodzaju spory.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron – na co powinien uważać pracownik?

  1. Kiedy propozycja tego rodzaju wychodzi od pracodawcy, a dla pracownika nie jest to pomyślny rozwój wypadków (np. obawia się, że szybko nie znajdzie nowego zatrudnienia), zasadne może być odrzucenie porozumienia. Pracodawca może wówczas rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem, ale wtedy obowiązywały będą odpowiednie okresy wypowiedzenia; a jeśli umowa była podpisana na czas nieokreślony, pracodawca będzie musiał także podać konkretny powód uzasadniający wypowiedzenie – gdy tego nie zrobi lub poda przyczynę nieprawdziwą (np. pozorna likwidacja stanowiska pracy), pracownik będzie miał podstawy, by złożyć odwołanie do Sądu Pracy.
  2. Przy umowie rozwiązywanej za wypowiedzeniem i z inicjatywy pracodawcy pracownikowi przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy – w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem nie ma takiej możliwości.
  3. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem oznacza, że osoba bezrobotna będzie mogła otrzymać zasiłek dopiero po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w urzędzie pracy. Od reguły tej istnieje jednak kilka wyjątków:
  4. Pracodawca wchodzi w stan upadłości, likwiduje firmę lub redukuje zatrudnienie, a zawarte z pracownikiem porozumienie służyło głównie skróceniu okresu wypowiedzenia.
  5. Pracownik rozwiązał umowę o pracę, ponieważ przenosi się do innego miasta.

Leave a Reply